UwB Kuźnia

Rekrutacja

 • Termin rekrutacji: 01.06.2019 r. – 31.10.2019 r. do godz. 12.00.
 • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (kierunki: Ekonomia; Zarządzanie; Ekonomiczno – Prawny) lub Wydziału Prawa (kierunki: Prawo; Administracja; Bezpieczeństwo Narodowe; Kryminologia);
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2018/2019 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.
 • Etapy rekrutacji:
  • etap I – w terminie 01.06.2019 r. – 31.10.2019 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuznia.uwb.edu.pl/ oraz prześlą na adres email Koordynatora ze swojego Wydziału: Ekonomii i Zarządzania lub Prawa skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2018/2019 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 06.11.2019 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III– w terminie do 15.11.2019 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Koordynatora z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa w celu:
   • złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (możliwa do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018/2019 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,
   • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie dostępnych u Koordynatora z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Koordynatorów z poszczególnych Wydziałów:

Regulamin