UwB Kuźnia

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Termin rekrutacji uzupełniającej: 10-14.12.2018 r. do godz. 12.00.
 2. Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  1. statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (kierunki: Ekonomia; Zarządzanie; Ekonomiczno – Prawny) lub Wydziału Prawa (kierunki: Prawo; Administracja; Bezpieczeństwo Narodowe; Kryminologia);
  2. osoba bierna zawodowo (osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna oraz nie zatrudniona na umowę o pracę)
  3. bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  4. średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2017/2018 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
 1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.
 2. Etapy rekrutacji:
  1. etap I – w terminie 10-14.12.2018 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuznia.uwb.edu.pl/ oraz prześlą na adres email Koordynatora ze swojego Wydziału: Ekonomii i Zarządzania lub Prawa skan wydruku z USOS (np. karta przebiegu studiów) zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2017/2018 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  2. etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W dniu 17.12.2018 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  3. etap III– w terminie 18-19.12.2018 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Koordynatora z Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub Wydziału Prawa w celu:
   • złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (zostanie wysłana wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2017/2018 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,
   • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie, które również zostaną wysłane mailowo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu do projektu. W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Koordynatorów z poszczególnych Wydziałów: