UwB Kuźnia

Rekrutacja

 • Termin rekrutacji: 01.06.2019 r. – 31.10.2019 r. do godz. 12.00.
 • Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:
  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Historia, Socjologia lub Wydziale Filologicznym na kierunkach: Filologia: angielska, jęz. angielski stosowany z hiszpańskim, jęz. angielski stosowany z jęz. rosyjskim, jęz. francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu, Polska, Kulturoznawstwo lub Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: Praca Socjalna, Pedagogika;
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2018/2019 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
  • Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

 • etap I – w terminie 01.06.2019 r. – 31.10.2019 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuznia.uwb.edu.pl/ oraz prześlą na adres email Koordynatora ze swojego Wydziału: Historyczno – Socjologicznego lub Filologicznego lub Pedagogiki i Psychologii skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2018/2019 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
 • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 06.11.2019 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
 • etap III– w terminie do 15.11.2019 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Koordynatora z Wydziału Historyczno – Socjologicznego lub Wydziału Filologicznego lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii w celu:
  • złożenia papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (możliwa do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018/2019 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,
  • wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie dostępnych u Koordynatora z Wydziału Historyczno – Socjologicznego lub Wydziału Filologicznego lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

Kontakt e-mail do Koordynatorów z poszczególnych Wydziałów:

Regulamin